Projektowanie, konstruowanie, testowanie urządzeń komunikacji bezprzewodowej wymaga zarówno specjalistycznego sprzętu jak i zaawansowanej wiedzy inżynierskiej z zakresu technologii wielkich częstotliwości. Dzięki swoim kompetencjom WiComm jest zdolny do wykonywania tego typu działalności i osiągania rezultatów, których transfer do przemysłu krajowego jest zdolny podnieść innowacyjność branży komunikacji bezprzewodowej. Od rozpoczęcia działalności, WiComm stale powiększa portfel projektów.

PROJEKTY B+R

Kluczowym elementem działalności CD WiComm są projekty badawczo-rozwojowe. Kombinacja naukowego charakteru badań z ogromnym potencjałem wdrożeniowym skutkuje generowaniem wiedzy oraz produktów wartościowych z punktu widzenia rynku.

PROGRAMY BADAWCZE

CD WiComm aktywnie pozyskuje środki realizuje projekty wspierane przez program ARTEMIS, ECSEL oraz programy krajowe. Nasza kadra posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów w ramach dużych, międzynarodowych konsorcjów.

AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY
PROJEKT ENABLE-S3
Projekt ENABLE-S3 (European Initiative to Enable Validation for Highly Automated Safe and Secure Systems) finansowany jest w ramach mechanizmu ECSEL, który skupia sie na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu micro/nanoelectronics, smart integrated systems and embedded/cyber-physical systems. Projekt ENABLE-S3 realizuje międzynarodowe konsorcjum, składające się z 71 partnerów z 16 krajów Unii Europejskiej. Głównym celem projektujest budowa wirtualnych środowisk  oraz metod, pozwalających na znaczne skórcenie fazy testowania systemów ACPS (Automatic Cyber Physical System). Projekt aktywnie wspiera rozwój platform testowania systemów dla 6 różnych dziedzin - lotnictwo, opieka medyczna, rolnictwo, kolej, sektor morski oraz drogowy. Zespół WiComm zaangażowany jest w działania pozwalające na budowę i testowanie bezprzewodowych sieci komunikacyjnych umożliwiających bezpieczne przesyłanie danych.
.
PROJEKT DEWI 
Projekt DEWI (Dependable Embedded Wireless Infrastructure) przygotowany przez konsorcjum czołowych europejskich firm (m.in. NXP, AVL, Philips, Cassidian, Thales, Acciona, Indra, Volvo – w sumie 64 partnerów z 13 krajów UE) przy współudziale Uczestników Klastra Interizon (Wydział ETI Politechniki Gdańskiej oraz firmy Vemco sp. z o.o. SpaceForest sp. z o.o. i SiGarden S.A.) znalazł się wśród 4 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach Artemis Call 2013 (ogółem złożono 22 wnioski). 
Projekt o łącznej wartości ponad 45 mln euro, dotyczy zastosowania inteligentnych bezprzewodowych systemów wbudowanych w 4 obszarach tematycznych: przemysł lotniczy/kosmiczny, przemysł produkcji samochodów, inteligentne budynki oraz kolej. Polskie konsorcjum w ramach projektu DEWI zostało zainicjowane i zorganizowane przez Centrum Doskonałości WiComm (działające w ramach WETI, PG). Jest to już trzecia inicjatywa CD WiComm w obszarze systemów inteligentnych i wbudowanych (po projektach ACCUS i COPCAMS w 2012 r.), która zakończyła się sukcesem
PROJEKT ACCUS
Projekt ACCUS (Adaptive Cooperative Control in Urban (sub)Sytems) finansowany jest w ramach mechanizmu ARTEMIS w ramach 7. Programu Ramowego UE, poświęconego wdrożeniom innowacyjnych rozwiązań do firm europejskich. Projekt jest realizowany w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, w którym finansowanie zapewniają po części zainteresowane firmy, a po części 7. PR oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Łączna kwota projektu ACCUS to ok. 13 mln euro. W ramach prac zespołu Centrum Doskonałośœci WiComm w projekcie ACCUS wytworzony zostanie system inteligentnych sensorów ruchu ulicznego opartych o moduły wizyjne i radarowe oraz komponenty przetwarzania obrazu i sygnałów radarowych, a także informacje z czujnika podczerwieni. Sensory te, rozmieszczone przy ulicach, będą dokonywały pomiaru natężenia ruchu drogowego przekazując dane do serwera, który udostępniać będzie przetworzone i zagregowane informacje na temat sytuacji drogowej w mieśœcie.
PROJEKT COPCAMS
COPCAMS (COgnitive & Perceptive CAMeraS). Celem projektu jest budowa kamer umożliwiających kontekstowe rozumienie pozyskiwanego obrazu. Projekt finansowany jest z mechanizmu ARTEMIS w ramach 7 Programu Ramowego UE, realizuje go 21 partnerów z siedmiu Europejskich krajów (Anglii, Danii, Francji, Hiszpanii, Polski, Słowenii, oraz Turcji. W ramach prac zespołu Centrum Doskonałości WiComm, wytworzone zostanie nowe urządzenie: inteligentna kamera wizyjna z wbudowanym wieloprocesorowym akceleratorem obliczeń oraz modułami umożliwiającymi przetwarzanie sygnałów radiowych. Kamery te, umieszczone wewnątrz przestrzeni produkcyjnej, będą zbierały i przetwarzały informację o pozycji obiektów (np. narzędzi i komponentów wykorzystywanych w procesie produkcyjnym) wyposażonych w tagi radiowe, a następnie będą przekazywały je do systemu nadzorującego.
 
PROJEKTY ZREALIZOWANE
BUDOWA PARTNERSTWA I OPRACOWANIE STRATEGII KLASTRA BRANŻY ICT
Inicjacja działań prowadzących do formalnego zawiązania Klastra przypada na lata 2008-2009 i związana jest z wprowadzeniem w województwie pomorskim „Regionalnego Programu Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015”. W 2009 roku w wyniku zrealizowania przez Politechnikę Gdańską projektu „Budowa partnerstwa i opracowanie strategii klastra branży ICT/ETI” (Działanie  1.5.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013) współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, opracowana została strategia Pomorskiego Klastra ICT oraz zawiązane zostało formalne partnerstwo tworzące Klaster. Prace związane z realizacją projektu koordynowane były przez Centrum Doskonałości WiComm.
WICOMM FORUM i WICOMM TRANSFER
WiComm Forum – Regionalna zintegrowana platforma współpracy w dziedzinie inżynierii systemów komunikacji bezprzewodowej (budżet 0,5 mln PLN). Głównymi działaniami w projekcie były przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń i stworzenie serwisu informacyjnego dla firm z branży technologii bezprzewodowych.
WiComm Innowacje – program wdrażania rozwiązań innowacyjnych i rozwoju sieci współpracy w dziedzinie technologii bezprzewodowych poprzez system staży absolwenckich (budżet 0,9 mln PLN). Jednym z celów projektu było przygotowanie i wdrożenie innowacyjnego programu stażowego dla absolwentów Wydziału ETI.