" Centrum Doskonałości (CD) to jednostki naukowe bądź struktury organizacyjne prowadzące badania naukowe i rozwijające nowoczesne technologie na najwyższym światowym poziomie. Skupiają zespoły uczonych o wybitnych osiągnięciach badawczych, którzy współpracują w zakresie wspólnych tematów, prowadzą wspólne projekty badawcze i technologiczne, podejmują bliską współpracę z przemysłem oraz prowadzą działalność szkoleniową i edukacyjną "
def. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

KADRA

CD WiComm powstało w oparciu o kadrę i zasoby sprzętowe Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej (KIMiA) Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (ETI) Politechniki Gdańskiej. Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej należy do ścisłej czołówki pod względem wkładu w dorobek naukowo-badawczy całego Wydziału ETI.

DZIAŁALNOŚĆ

Działalność Centrum Doskonałości WiComm dotyczy bezprzewodowych technologii telekomunikacyjnych, systemów radiolokacji, komunikacji wysokich częstotliwości oraz technologii informacyjnych. Program badawczy Centrum skupia się na urządzeniach w najnowszych systemach bezprzewodowych, takich jak: sieci  WiFi, WiMax, Bluetooth, ZigBee, UWB, RFID, sensory bezprzewodowe, telefonia komórkowa 3G oraz 4G(UMTS, HSDPA, EDGE, LTE), radary antykolizyjne, GPS, Galileo.

HISTORIA

Centrum Doskonałości WiComm zostało powołane przez Ministra Nauki w 2004 roku. W wyniku konkursu wyłoniono 100 najlepszych zespołów naukowych w kraju. WiComm jest jedynym centrum doskonałości w Polsce, którego działalność naukowa i badawczo rozwojowa dedykowana jes systemom komunikacji bezprzewodowej.

Strategia WiComm koncentruje się na czterech grupach przedsięwzięć:

  • Utworzenie infrastruktury laboratoryjnej umożliwiającej firmom, zwłaszcza z regionu Pomorza, podniesienie konkurencyjności poprzez obniżenie kosztów uzyskania certyfikatów oraz zapewnienia dostępu do usług pomiarowych z wykorzystaniem kosztownej i specjalistycznej aparatury
  • Stworzenie instrumentu pozwalającego wdrażać założenia Strategii Lizbońskiej, narodowej, regionalnej i lokalnej, które dotyczą tworzenia gospodarki opartej na wiedzy, rozwoju firm innowacyjnych, podnoszenia ich konkurencyjności, rozwoju społeczeństwa informacyjnego
  • Aktywne uczestnictwo w tworzeniu sieci współpracy, umożliwiając budowanie kontaktów z przedstawicielami przemysłu. Budowana sieć współpracy będzie doskonałym kanałem dystrybucji usług będących w ofercie WiComm;
  • Koncentracja potencjału badawczego w ramach Centrum Doskonałości WiComm umożliwi zwiększenie atrakcyjności Centrum jako partnera dla przemysłu opartego na wiedzy i uczestnika wspólnych projektów badawczych w tym zagranicznych, w ramach koncepcji Europejskiej Przestrzeni Badawczej.